Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.
Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan en/of het onderwijs ten goede komen. De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont.


De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert drie leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

De MR vergadert minimaal vier maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

 

U kunt de MR bereiken op het mailadres: mr@driemaster.lucasonderwijs.nl 

 

Leerkrachten:

 
Anita van Bavel

avbavel@driemaster.lucasonderwijs.nl

 

Daan Dangerman (secretaris)
ddangerman@driemaster.lucasonderwijs.nl

 

Elly de Vries 
edvries@driemaster.lucasonderwijs.nl

 Ouders:

 

Nicoline de Kraa

 

Natalie Demeijer

Farah Bahida